Prezentujemy Państwu Moduł Woda stano­wiący propozycję nowoczesnego programu kształcenia w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych. Moduł Woda został opracowany przez ekspertów Cen­trum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa Eduka­cji Narodowej. Koncepcja MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu CNK w opracowywaniu i wdrażaniu ze­stawów edukacyjnych.

Niewielkich rozmiarów pudełko jest propozycją nowocze­snego sposobu kształcenia uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, czyli poznawania świata poprzez obser­wację i eksperymentowanie. Jego interdyscyplinarny cha­rakter umożliwia pracę badawczą nie tylko na lekcjach przyrody, ale także biologii, geografii, fizyki czy chemii. Uniwersalność Modułu można wykorzystać również pod­czas zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmioto­wych oraz zajęć terenowych. Wyposażenie, sprzęt oraz propozycje doświadczeń zostały dostosowane do reali­zacji nowej podstawy programowej i pozwalają badać napięcie powierzchniowe wody, jej gęstość, proces for­mowania się kropli, a także transport wody w łodygach i liściach roślin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych.

Poniżej znajdą Państwo naszą ofertę w wersji elektronicznej:

Ofertę mogą Państwo również pobrać w wersji .pdf lub obejrzeć w naszym sklepie internetowym

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta lub bezpośrednio z przedstawicielem handlowym.

Jakie cele w zakresie przedmiotów przyrod­niczych pozwala realizować Modułowa Pra­cownia Przyrodnicza?

Rozbudzenie zainteresowania uczniów światem przy­rodniczym:

 • rozwijanie ciekawości świata i chęci aktywnego po­znawania przyrody;
 • rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej;
 • kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej.

Kształtowanie u uczniów postawy badawczej:

 • rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umiejętności za­dawania pytań;
 • kształtowanie umiejętności formułowania hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez doświadczenia i ekspery­menty;
 • kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i systematycz­ności;
 • rozwijanie samodzielności.

Wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecznego eks­perymentowania:

 • kształtowanie nawyku planowania i przygotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, kolejność działań, środki bezpieczeństwa);
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonania do­świadczenia.

Rozwinięcie u uczniów umiejętności prawidłowego pro­wadzenia eksperymentów naukowych:

 • wykonywanie podstawowych pomiarów (dokładność, konieczność powtórzeń);
 • posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi i obser­wacyjnymi;
 • dokumentowanie obserwacji i doświadczeń, opis jako­ściowy i ilościowy, używanie prawidłowej terminologii;
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji;
 • nauka prezentacji wyników z zastosowaniem narzędzi TIK.

Rozwinięcie u uczniów kompetencji pracy w grupie, w tym:

 • rozwijanie umiejętności podziału pracy na zadania składowe i rozdzielania zadań w zespole;
 • nauka odpowiedzialności za rezultat pracy całego ze­społu.

Co to są moduły?

To specjalnie przygotowane autorskie zestawy edukacyjne wraz z systemem przechowywania oraz narzędziami wspomagającymi proces edukacyjny. To nowoczesne pomoce dydaktyczne, zawierające materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego.

Jakie ma zalety modułowa koncepcja?

Umożliwia rozszerzanie oferty edukacyjnej w przyszłości, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Każdy moduł będzie zawierać sprzęt i narzędzia pozwalające wszystkim uczniom w klasie przeprowadzać proste, bezpieczne doświadczenia – w ilości zapewniającej warunki pracy samodzielnej i zespołowej (również w klasie liczącej 30 uczniów), a także materiały dodatkowe dla nauczycieli pomagające w organizacji różnych zajęć (dodatkowych, terenowych, wycieczek edukacyjnych czy projektów uczniowskich oraz lekcji). Aby ułatwić nauczycielom ich zaplanowanie i realizację, proponowane aktywności zostaną powiązane z treścią aktualnej podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka.